Strenge miljøkrav gjelder for driften ved Brønnøy Kalk.

Kalkmarmoren som brytes ut i Velfjorden blir knust i to omganger før den skipes til Elnesvågen i Hustadvika kommune. Der blir den renset, finmalt (mikronisert) og gjort om til flytende form slik at den kan brukes i papir. Produktet kalles Hydrocarb eller "flytende marmor". Vanlig kopipapir inneholder 15-20% kalk, mens i magasinpapir kan opp til 50% av vekten være kalkstein. Kalken gjør dermed papiret hvitt og ugjennomsiktlig. I tillegg får papiret bedre trykkegenskaper, det gulner ikke og blir ikke sprøtt.

Stor miljøgevinst

Det er store miljøbesparelser ved å bruke kalk i papirfremstilling. Viktigst er reduserte utslipp av miljøskadelige stoffer og mindre energi i selve fremstillingen. For hvert tonn cellulose som erstattes med Hydrocarb spares 1 000 kWh i produksjonen, noe som gir store årlige energibesparelser.

Brønnøy Kalk er hovedleverandør av råstoffet til Omya Hustadmarmor AS og en viktig brikke i dette regnskapet.

Vi jobber mye med å hindre plastikk og gummi fra å havne i råstoffet som skipes til Omya Hustadmarmor. Plastikk kan komme inn fra tennkabler brukt til sprenging, mens gummi fins i transportbånd. Vi har i alle ledd der materialet er i kontakt med plastikk og gummi gjort tiltak for at så lite plast og gummi skal kunne slites av og havne i råstoffet. Dette er et fokusområde vi hele tiden skal bli bedre på slik at vi ikke bidrar til utslipp av mikroplast til vann og ytre miljø.    

Luftpartikler

Vi måler støvinnhold i luften i nærmiljøet. På den måten overvåker vi utviklingen og kan dokumentere tilstanden. Parallelt sendes prøver til Norsk institutt for luftforskning.

Støymåling

Norsk Standard har også krav til støy. Vi må kunne dokumentere at støyen ligger innenfor angitte grenser, både i faktisk lydstyrke og målt over tid. Det er ikke produksjon mellom fredag kl. 15:30 og mandag kl. 06:30.

Partikler i vann

Vann fra anleggsområdet renses gjennom utfellingmagasiner før utslipp til Sørfjorden. I utfellingmagasinene skilles de fine kalkpartiklene ut i en nøye overvåket prosess. Vannet som slippes ut måles og eventuelle avvik avdekkes raskt.

Revegetering

For å minimere visuell forurensing plasseres overskuddsmassene slik at disse føyer seg inn i omgivelsene på en naturlig måte. Områdene revegeteres med jord (humus) slik at planter og busker kan vokse fritt. Det er et mål å drive vår virksomhet på en slik måte at omgivelsene skånes mest mulig.