Brønnøy Kalk foretar aktsomhetsvurderinger av egne rutiner, leverandører og forretningspartnere for å redusere risikoen for å forårsake, bidra til eller å være knyttet til mulige eller faktiske negative påvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vår etiske plattform og andre styrende retningslinjer og prosedyrebeskrivelser danner grunnlaget for aktsomhetsvurderingene våre. Samtidig sier disse noe om når og av hvem aktsomhetsvurderingene skal gjennomføres.
Det foretas aktsomhetsvurderinger av både gamle og nye leverandører og forretningspartnere. Det rapporteres i henhold til åpenhetslovens krav årlig til styret på dette arbeidet.